‘ബോട്ടില്‍ കേറാം പക്ഷേ തൊടരുത് ഞങ്ങള്‍ ബ്രാഹ്മണരാണ്’
Media One

‘ബോട്ടില്‍ കേറാം പക്ഷേ തൊടരുത് ഞങ്ങള്‍ ബ്രാഹ്മണരാണ്’

Quintype Stories

Summary

സാധാരണ അവര്‍ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കാറ് എന്നാല്‍ ഈ ദുരന്ത സമയത്ത് പോലും അതേ പോലെ പെരുമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല...

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com