48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് നിശ്ചലമാകും; നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്...
Media One

48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് നിശ്ചലമാകും; നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്...

Quintype Stories

Summary

സൈബര്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഡി.എന്‍.എസ് അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഗോള വ്യാപകമായി ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ തടസപ്പെടുക.

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com