വെറുതെയൊന്ന് കുഴിച്ചപ്പോള്‍ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ വജ്രം
Media One

വെറുതെയൊന്ന് കുഴിച്ചപ്പോള്‍ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ വജ്രം

Quintype Stories

Summary

എന്നാല്‍ പ്രജാപതിയുടെ തലവര ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞു. പ്രജാപതിക്ക് സൌഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുതുണ്ട് ഭൂമിയാണ്.

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com