രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൗതുകമുണർത്തി യു.എ.ഇ ഭരണാ​ധികാരിയുടെ ട്വീറ്റുകൾ
Media One

രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൗതുകമുണർത്തി യു.എ.ഇ ഭരണാ​ധികാരിയുടെ ട്വീറ്റുകൾ

Quintype Stories

Summary

പല രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഭരണാധികാരികള്‍ക്കുമുള്ള പരോക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് ട്വീറ്റിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com