മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം;  ഹരജി തള്ളി
Media One

മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം; ഹരജി തള്ളി

Quintype Stories

Summary

ഹരജിക്കാരന് ഇത്തരം ആവശ്യമുന്നയിക്കാൻ അവകാശമില്ലന്ന് കോടതി ചൂണ്ടി കാട്ടി. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെയും മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ടതില്ലന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com