‘പ്രതിമയുടെ കണ്ണില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ കാണുന്ന വന്‍ കാമറ, ചിപ്പുകള്‍, ഭൂകമ്പം തടയും...’
Media One

‘പ്രതിമയുടെ കണ്ണില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ കാണുന്ന വന്‍ കാമറ, ചിപ്പുകള്‍, ഭൂകമ്പം തടയും...’

Quintype Stories

Summary

വെറുതെ 3000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതല്ല, പ്രതിമക്ക് ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുണ്ടെന്ന് ഷിബുലാല്‍ജി പറയുന്നു. പ്രതിമയുടെ കണ്ണില്‍ അത്യാധുനിക ഗൂഗിള്‍ കാമറയാണുള്ളത്.

Year in Review | Quintype
reflect.quintype.com